تفاهم نامه همکاری في مابين کمیته ورزش و تفریحات سالم کمیسیون اجتماعی و فرهنگی مجمع شهرداران و فدراسیون هاكي امضا شد
تفاهم نامه همکاری في مابين کمیته ورزش و تفریحات سالم کمیسیون اجتماعی و فرهنگی مجمع شهرداران و فدراسیون هاكي امضا شد

با نظر مساعد دکتر مرادی دبیرکل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران حمايت رياست (دكتر عيدي)و دبير(دكتر عمويي) محترم و همت دكتر فروحي رئيس كميته ورزش و تفريحات سالم و استقبال فدراسیون هاكي جمهوری اسلامی ایران ، بمنظور توسعه زمینه های مشترک علمي و آموزشی و نیز استفاده از ظرفیت های موجود طرفين در دو بخش كارمندي و شهروندي؛ تفاهم نامه همکاری في مابين کمیته ورزش و تفریحات سالم کمیسیون اجتماعی و فرهنگی مجمع شهرداران و فدراسیون هاكي امضا شد.

با نظر مساعد دکتر مرادی دبیرکل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران حمايت رياست (دكتر عيدي)و دبير(دكتر عمويي) محترم و همت دكتر فروحي رئيس كميته ورزش و تفريحات سالم و استقبال فدراسیون هاكي جمهوری اسلامی ایران ، بمنظور توسعه زمینه های مشترک علمي و آموزشی و نیز استفاده از ظرفیت های موجود طرفين در دو بخش كارمندي و شهروندي؛ تفاهم نامه همکاری في مابين کمیته ورزش و تفریحات سالم کمیسیون اجتماعی و فرهنگی مجمع شهرداران و فدراسیون هاكي امضا شد.
از اهم مفاد این تفاهم نامه مهم که برای اولین بار در تاریخ ورزش کلانشهرها رخ داده میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
🔸برگزاری دوره های آموزشی و علمی( کارمندی و شهروندی).
🔸برگزاری مسابقات هاكي آقایان و بانوان در سطح كاركنان کلانشهرها
🔸ایجاد پایگاه های استعداديابي هاكي در سالنهاي تحت پوشش شهرداری ها
و …..

  • نویسنده : خبرنگار عملیاتی ورزشی