این سایت وابسته به هیچ سازمان ، نهاد دولتی و یا بخش خصوصی نبوده و بصورت کاملا شخصی توسط ورزشکاران آتش نشان اداره می گردد. در این سایت ما صرفا مطالب  مرتبط با ورزش آتش نشانی را ارائه خواهیم نمود .
هدف ما ارتقاء دانش و اطلاعات جامعه در حوزه ورزش آتش نشانی می باشد.

سایت مطالب عملیاتی ورزشی آتش نشانان